Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Các sản phẩm cấu trúc

Công cụ tính toán

Các sản phẩm cấu trúc

Hoán đổi lãi suất

Đặc điểm sản phẩm:

Hai bên giao kết hợp đồng với nhau, trong đó 1 bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền tính trên mức lãi thả nổi; 1 bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền tính trên mức lãi suất cố định tính trên cùng 1 khoản nợ gốc trên cùng 1 khoảng thời gian.

Thường không có chuyển giao vốn gốc.

Đến hạn thanh toán, 2 bên chỉ thực hiện net off phần chênh lệch.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có khoản tiền vay/tiền gửi dài hạn và có nhu cầu ngăn ngừa rủi ro lãi suất.

Hoán đổi tiền tệ chéo

Đặc điểm sản phẩm:

2 bên giao kết hợp đồng với nhau, trong đó 1 bên cam kết thanh toán cho bên kia 1 loại tiền và nhận về 1 loại tiền khác cùng kỳ hạn, phương thức tính lãi của từng đồng tiền được các bên xác định trước và duy trì trong suốt thời hạn hợp đồng.

Vốn gốc có thể chuyển giao hoặc không chuyển giao tại thời điểm ban đầu nhưng bắt buộc phải chuyển giao vào ngày đến hạn thanh toán.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có khoản tiền vay/tiền gửi dài hạn và có nhu cầu ngăn ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá.

Các Khách hàng thiếu một loại ngoại tệ cụ thể nào đó để phục vụ cho thanh toán.

Hoán đổi giá cả hàng hóa

Đặc điểm sản phẩm:

Hợp đồng hoán đổi giá cả hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên trong đó một bên cam kết sẽ thanh toán cho bên kia mức giá cố định của một loại hàng hóa xác định, ngược lại bên nhận giá cố định cam kết sẽ thanh toán cho bên còn lại mức giá thả nổi của cùng loại hàng hóa đó trong một khoảng thời gian xác định.

Thường không có chuyển giao hàng hóa.

Đến hạn thanh toán, 2 bên chỉ thực hiện net off phần chênh lệch.

Đối tượng khách hàng:

Khách hàng kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khẩu và doanh thu phụ thuộc vào biến động về giá cả trên thị trường.

Phù hợp với các công ty dầu và các công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Hợp đồng lãi suất kỳ hạn

Đặc điểm sản phẩm:

Là thoả thuận giữa hai bên về việc cố định mức lãi suất cho một khoản vay hay một khoản tiền gửi bắt đầu từ 1 thời điểm trong tương lai với số vốn gốc và kỳ hạn được xác định trước.

Vốn gốc có thể chuyển giao hoặc không chuyển giao

MSB cung cấp hợp đồng lãi suất kỳ hạn với kỳ hạn tối đa là 1 năm.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có nhu cầu vay/gửi trong khoảng thời gian không quá một năm.

Khách hàng có nhu cầu về vay/gửi trung hoặc dài hạn muốn hạn chế rủi ro bằng lãi suất cố định.

Quyền chọn ngoại tệ

Đặc điểm sản phẩm:

Là một hợp đồng được ký kết giữa hai bên theo đó hai bên cùng thỏa thuận và áp dụng thống nhất các nguyên tắc chung, trong đó có quy định về xuất trình chứng từ thanh toán, việc thanh toán phí mua Quyền chọn, cách thức thực hiện Quyền chọn, quyền và nghĩa vụ của các bên, cách thức xử lý tranh chấp và một số quy định khác. Hợp đồng nguyên tắc này được ký một lần trước khi Bên mua quyền chọn bắt đầu thực hiện giao dịch quyền chọn tiền tệ đầu tiên và được sử dụng cho các lần giao dịch kế tiếp.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có nhu cầu mua/bán ngoại tệ trong tương laivà có nhu cầu ngăn ngừa rủi ro tỷ giá.

Tiền vay Mflexi

Đặc điểm sản phẩm:

Là một sản phẩm cho vay do MSB cung cấp cho các Khách hàng, trong đó:

+ Khách hàng chỉ phải chịu rủi ro về mặt tỷ giá (USD/VND) ở mức nhất định và
+ Khách hàng được hưởng mức lãi suất cơ sở linh hoạt thùy theo sự lựa chọn của mình về kỳ điều chỉnh lãi suất.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có nhu cầu vay VND ở mức lãi suất thấp và có USD để thanh toán khi đến hạn hoặc

Khách hàng có nhu cầu vay và có view tỷ giá sẽ không tăng nhiều trong tương lai.

Các sản phẩm khác

Các sản phẩm khác được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu của từng Khách hàng.

Đặc điểm sản phẩm:

Hai bên giao kết hợp đồng với nhau, trong đó 1 bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền tính trên mức lãi thả nổi; 1 bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền tính trên mức lãi suất cố định tính trên cùng 1 khoản nợ gốc trên cùng 1 khoảng thời gian.

Thường không có chuyển giao vốn gốc.

Đến hạn thanh toán, 2 bên chỉ thực hiện net off phần chênh lệch.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có khoản tiền vay/tiền gửi dài hạn và có nhu cầu ngăn ngừa rủi ro lãi suất.

Đặc điểm sản phẩm:

2 bên giao kết hợp đồng với nhau, trong đó 1 bên cam kết thanh toán cho bên kia 1 loại tiền và nhận về 1 loại tiền khác cùng kỳ hạn, phương thức tính lãi của từng đồng tiền được các bên xác định trước và duy trì trong suốt thời hạn hợp đồng.

Vốn gốc có thể chuyển giao hoặc không chuyển giao tại thời điểm ban đầu nhưng bắt buộc phải chuyển giao vào ngày đến hạn thanh toán.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có khoản tiền vay/tiền gửi dài hạn và có nhu cầu ngăn ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá.

Các Khách hàng thiếu một loại ngoại tệ cụ thể nào đó để phục vụ cho thanh toán.

Đặc điểm sản phẩm:

Hợp đồng hoán đổi giá cả hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên trong đó một bên cam kết sẽ thanh toán cho bên kia mức giá cố định của một loại hàng hóa xác định, ngược lại bên nhận giá cố định cam kết sẽ thanh toán cho bên còn lại mức giá thả nổi của cùng loại hàng hóa đó trong một khoảng thời gian xác định.

Thường không có chuyển giao hàng hóa.

Đến hạn thanh toán, 2 bên chỉ thực hiện net off phần chênh lệch.

Đối tượng khách hàng:

Khách hàng kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khẩu và doanh thu phụ thuộc vào biến động về giá cả trên thị trường.

Phù hợp với các công ty dầu và các công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Đặc điểm sản phẩm:

Là thoả thuận giữa hai bên về việc cố định mức lãi suất cho một khoản vay hay một khoản tiền gửi bắt đầu từ 1 thời điểm trong tương lai với số vốn gốc và kỳ hạn được xác định trước.

Vốn gốc có thể chuyển giao hoặc không chuyển giao

MSB cung cấp hợp đồng lãi suất kỳ hạn với kỳ hạn tối đa là 1 năm.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có nhu cầu vay/gửi trong khoảng thời gian không quá một năm.

Khách hàng có nhu cầu về vay/gửi trung hoặc dài hạn muốn hạn chế rủi ro bằng lãi suất cố định.

Đặc điểm sản phẩm:

Là một hợp đồng được ký kết giữa hai bên theo đó hai bên cùng thỏa thuận và áp dụng thống nhất các nguyên tắc chung, trong đó có quy định về xuất trình chứng từ thanh toán, việc thanh toán phí mua Quyền chọn, cách thức thực hiện Quyền chọn, quyền và nghĩa vụ của các bên, cách thức xử lý tranh chấp và một số quy định khác. Hợp đồng nguyên tắc này được ký một lần trước khi Bên mua quyền chọn bắt đầu thực hiện giao dịch quyền chọn tiền tệ đầu tiên và được sử dụng cho các lần giao dịch kế tiếp.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có nhu cầu mua/bán ngoại tệ trong tương laivà có nhu cầu ngăn ngừa rủi ro tỷ giá.

Đặc điểm sản phẩm:

Là một sản phẩm cho vay do MSB cung cấp cho các Khách hàng, trong đó:

+ Khách hàng chỉ phải chịu rủi ro về mặt tỷ giá (USD/VND) ở mức nhất định và
+ Khách hàng được hưởng mức lãi suất cơ sở linh hoạt thùy theo sự lựa chọn của mình về kỳ điều chỉnh lãi suất.

Đối tượng khách hàng:

Các Khách hàng có nhu cầu vay VND ở mức lãi suất thấp và có USD để thanh toán khi đến hạn hoặc

Khách hàng có nhu cầu vay và có view tỷ giá sẽ không tăng nhiều trong tương lai.

Các sản phẩm khác được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu của từng Khách hàng.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö