Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Biểu mẫu

Hiệu lực

1. Dịch vụ/Sản phẩm tín dụng

Mẫu biểu 01 - Phụ lục Giấy nhận nợ, Khế ước nhận nợ

Mẫu biểu 28 - Phụ lục Hợp đồng tín dụng cho pháp nhân

Mẫu biểu 29 - Phụ lục Hợp đồng tín dụng cho chủ DNTN

Mẫu biểu 30 - Giấy nhận nợ dành cho KH có tư cách pháp nhân

Mẫu biểu 31 - Giấy nhận nợ dành cho KH là chủ DNTN

Mẫu biểu 32 - HDTDHM cho pháp nhân (SME)

Mẫu biểu 33 - HDTDHM chủ DNTN (SME)

Mẫu biểu 34 - HDCV cho pháp nhân (SME)

Mẫu biểu 35 - HDCV chủ DNTN (SME)

Mẫu biểu 36 - HDTDHM cho pháp nhân

Mẫu biểu 37 - HDTDHM cho chủ DNTN

Mẫu biểu 38 - Hợp đồng cho vay cho pháp nhân

Mẫu biểu 39 - Hợp đồng cho vay cho chủ DNTN

Mẫu biểu 40 - HDTDHM cho Pháp nhân (LCs)

Mẫu biểu 41 - HDTDHM cho chủ DNTN (LCs)

Mẫu biểu 42- HDCV cho pháp nhân (LCs)

Mẫu biểu 43 - HDCV cho chủ DNTN (LCs)

2. Dịch vụ Quản lý dòng tiền

Mẫu biểu 01 - HĐ cung cấp DV thu hộ TM thường xuyên tại địa điểm KH

Mẫu biểu 02 - HĐ cung cấp DV thu hộ TM định kỳ

Mẫu biểu 03 - HĐ cung cấp DV thu hộ TM tại địa điểm GD của MSB

Mẫu biểu 04A - HĐ chi hộ tiền mặt tại địa điểm KH

Mẫu biểu 04B - HĐ chi hộ tiền mặt tại địa điểm KH theo danh sách

Mẫu biểu 05A - Giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ

Mẫu biểu 05B - Phiếu thẩm định địa điểm thu chi hộ tiền mặt cho KH

Mẫu biểu 06 - HĐ cung cấp DV thu hộ tự động

Mẫu biểu 07 - HĐ dịch vụ thanh toán theo lô

Mẫu biểu 08 - HĐ thanh toán định kỳ theo lịch

Mẫu biểu 09 - Phụ lục HĐ thanh toán định kỳ theo lịch

Mẫu biểu 10 - HĐ cung cấp dịch vụ UNT cho KHDN

Mẫu biểu 11 - HĐ cung cấp dịch vụ TK tập trung - Đơn vị chính

Mẫu biểu 12 - HĐ cung cấp và sử dụng dịch vụ TK tập trung - Đơn vị thành viên

Mẫu biểu 13 - Phụ lục HĐ cung cấp dịch vụ TK tập trung

Mẫu biểu 14 - Giấy giới thiệu cán bộ tham gia cung ứng dịch vụ

Mẫu biểu 15 - Biên bản xác nhận giao dịch không thành công

Mẫu biểu 16 - Biên bản kiểm đếm tiền mặt trong túi tiền niêm phong của KH

Mẫu biểu 17 - Biên bản thừa thiếu tiền trong bó tiền còn nguyên niêm phong của KH

Mẫu biểu 18 - Biên bản giao nhận túi tiền niêm phong

Mẫu biểu 20 - Giấy ủy quyền cung cấp DV tại chỗ

Mẫu biểu 21 - Biên bản kiểm đếm túi tiền niêm phong

3. Tài khoản thanh toán và dịch vụ

Mẫu biểu 04 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 12/03/2021)

4. Ngân hàng điện tử M-Banking

Mẫu biểu 03 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 30/08/2021)

Hết hiệu lực

1. Tài khoản thanh toán và dịch vụ

Mẫu biểu 04 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 03/08/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 11/11/2020)

Mẫu biểu 04 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 12/03/2021)

2. Ngân hàng điện tử M-Banking

Mẫu biểu 05 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 03/08/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 11/11/2020)

Mẫu biểu 05 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 12/03/2021)

Mẫu biểu 05 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 12/03/2021 đến ngày 29/08/2021)

1. Dịch vụ/Sản phẩm tín dụng

Mẫu biểu 01 - Phụ lục Giấy nhận nợ, Khế ước nhận nợ

Mẫu biểu 28 - Phụ lục Hợp đồng tín dụng cho pháp nhân

Mẫu biểu 29 - Phụ lục Hợp đồng tín dụng cho chủ DNTN

Mẫu biểu 30 - Giấy nhận nợ dành cho KH có tư cách pháp nhân

Mẫu biểu 31 - Giấy nhận nợ dành cho KH là chủ DNTN

Mẫu biểu 32 - HDTDHM cho pháp nhân (SME)

Mẫu biểu 33 - HDTDHM chủ DNTN (SME)

Mẫu biểu 34 - HDCV cho pháp nhân (SME)

Mẫu biểu 35 - HDCV chủ DNTN (SME)

Mẫu biểu 36 - HDTDHM cho pháp nhân

Mẫu biểu 37 - HDTDHM cho chủ DNTN

Mẫu biểu 38 - Hợp đồng cho vay cho pháp nhân

Mẫu biểu 39 - Hợp đồng cho vay cho chủ DNTN

Mẫu biểu 40 - HDTDHM cho Pháp nhân (LCs)

Mẫu biểu 41 - HDTDHM cho chủ DNTN (LCs)

Mẫu biểu 42- HDCV cho pháp nhân (LCs)

Mẫu biểu 43 - HDCV cho chủ DNTN (LCs)

2. Dịch vụ Quản lý dòng tiền

Mẫu biểu 01 - HĐ cung cấp DV thu hộ TM thường xuyên tại địa điểm KH

Mẫu biểu 02 - HĐ cung cấp DV thu hộ TM định kỳ

Mẫu biểu 03 - HĐ cung cấp DV thu hộ TM tại địa điểm GD của MSB

Mẫu biểu 04A - HĐ chi hộ tiền mặt tại địa điểm KH

Mẫu biểu 04B - HĐ chi hộ tiền mặt tại địa điểm KH theo danh sách

Mẫu biểu 05A - Giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ

Mẫu biểu 05B - Phiếu thẩm định địa điểm thu chi hộ tiền mặt cho KH

Mẫu biểu 06 - HĐ cung cấp DV thu hộ tự động

Mẫu biểu 07 - HĐ dịch vụ thanh toán theo lô

Mẫu biểu 08 - HĐ thanh toán định kỳ theo lịch

Mẫu biểu 09 - Phụ lục HĐ thanh toán định kỳ theo lịch

Mẫu biểu 10 - HĐ cung cấp dịch vụ UNT cho KHDN

Mẫu biểu 11 - HĐ cung cấp dịch vụ TK tập trung - Đơn vị chính

Mẫu biểu 12 - HĐ cung cấp và sử dụng dịch vụ TK tập trung - Đơn vị thành viên

Mẫu biểu 13 - Phụ lục HĐ cung cấp dịch vụ TK tập trung

Mẫu biểu 14 - Giấy giới thiệu cán bộ tham gia cung ứng dịch vụ

Mẫu biểu 15 - Biên bản xác nhận giao dịch không thành công

Mẫu biểu 16 - Biên bản kiểm đếm tiền mặt trong túi tiền niêm phong của KH

Mẫu biểu 17 - Biên bản thừa thiếu tiền trong bó tiền còn nguyên niêm phong của KH

Mẫu biểu 18 - Biên bản giao nhận túi tiền niêm phong

Mẫu biểu 20 - Giấy ủy quyền cung cấp DV tại chỗ

Mẫu biểu 21 - Biên bản kiểm đếm túi tiền niêm phong

3. Tài khoản thanh toán và dịch vụ

Mẫu biểu 04 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 12/03/2021)

4. Ngân hàng điện tử M-Banking

Mẫu biểu 03 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 30/08/2021)

1. Tài khoản thanh toán và dịch vụ

Mẫu biểu 04 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 03/08/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 11/11/2020)

Mẫu biểu 04 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 12/03/2021)

2. Ngân hàng điện tử M-Banking

Mẫu biểu 05 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 03/08/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 11/11/2020)

Mẫu biểu 05 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào ngày 12/03/2021)

Mẫu biểu 05 - Bản điều khoản và điều kiện giao dịch chung dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho khách hàng tổ chức (có hiệu lực từ ngày 12/03/2021 đến ngày 29/08/2021)

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö